ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ATROTECH

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει πώς η  ATROTECH A.E. (η “Εταιρεία”), η οποία εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής (οδός Ιτέας 14, email: info@atrotech.gr ) χρησιμοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα που της παρέχονται, είτε  κατά τη χρήση του δικτυακού της τόπου www.atrotech.gr  είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρείας ή/και οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.atrotech.gr θα αναφέρονται στο εξής ως “Πελάτες”, ανεξάρτητα από το αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών από την Εταιρεία.

Εάν κάποιος Πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, παρακαλείται να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.atrotech.gr .

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Σκοπός της Πολιτικής Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς   με την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, είτε με την εγγραφή σας στην πλατφόρμα  ως πελάτης ή συνεργάτης ή με την καθ οιονδήποτε τρόπο επικοινωνία σας μαζί μας (ενδεικτικά ηλεκτρονική αλληλογραφία, αποστολή fax, ή υποβολή ή αποστολή οποιουδήποτε εγγράφου στην έδρα της Εταιρείας μας) καθώς και για τυχόν επιπρόσθετα δεδομένα που παρέχονται από εσάς και αποκτώνται τυχόν από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, άλλες εταιρίες,  και άλλες πηγές. Η Επισήμανση Απορρήτου έχει σκοπό να σας ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας καθώς και να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματά σας σχετικά με την πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή τους ή την φορητότητά (μεταφορά) τους σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διασφάλιση της ακρίβειας και εγκυρότητας των Δεδομένων που αποστέλλει στην Εταιρεία και/ή τυχόν καταχωρεί στο www.atrotech.gr. Ανακριβή Δεδομένα θα επηρεάσουν τις πληροφορίες που λαμβάνει καθώς και την δυνατότητα επικοινωνίας της Εταιρείας με τον Πελάτη. H επικοινωνία και ενημέρωση της Εταιρείας προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν στον Λογαριασμό του διεξάγεται μέσω Email ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στο website της Εταιρείας.

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται : α) όταν ο Πελάτης  υπογράφει σύμβαση με την Εταιρεία ή/και εγγράφεται και προβαίνει σε χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω  του δικτυακού μας τόπου,  β) όταν ο πελάτης εγγράφεται στην υπηρεσία προωθητικών μηνυμάτων (newsletters) γ) όταν αποστέλλει βιογραφικό σημείωμα για τυχόν σύναψη σύμβασης εργασίας ή  άλλης συνεργασίας . Η Εταιρεία είναι πιθανόν να συλλέξει τις ακόλουθες πληροφορίες: Επωνυμία Επιχείρησης Πελάτη, Διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Πρόσωπο επικοινωνίας του Πελάτη, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλα δεδομένα που παρέχουν οι Πελάτες, άλλες πληροφορίες που αφορούν έρευνες πελατών.

Η Εταιρεία εφόσον έχουν την συγκατάθεση του πελάτη θα αποστέλλει περιοδικά προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με νέες  υπηρεσίες, εκπτώσεις, ειδικές προσφορές ή άλλες πληροφορίες που πιστεύει ότι ενδιαφέρουν τους Πελάτες, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτοί έχουν κοινοποιήσει.  Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει ενημερωτικά Emails αυτής της μορφής, μπορεί να διαγραφεί άμεσα από τη λίστα επαφών πατώντας στον σύνδεσμο που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού Email-newsletter.

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας;

 Η ATROTECH  θα επεξεργαστεί τα προσωπικά   δεδομένα   σας  αποκλειστικά και μόνο για τις νόμιμες υποχρεώσεις της, την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς ή από οποιαδήποτε συμβατική σχέση μαζί σας, ή για τους σκοπούς εκτέλεσης εμπορικής συναλλαγής ή για την αποστολή ενημερώσεων (newsletter) που εσείς ζητήσατε ή  για την διεκπεραίωση αιτήματος σας , όπως η σύναψη σύμβασης εργασίας  ή άλλης συνεργασίας .

Ποιός έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι και οι συνεργάτες της Εταιρείας θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις νόμιμες υποχρεώσεις της, την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από  οποιαδήποτε συμβατική σχέση μαζί σας ή για να σας ενημερώσει για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που η Εταιρεία προσφέρει η για την διεκπεραίωση  αιτήματος σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν ή αποκαλυφθούν σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς και συναφείς προς τους ανωτέρω σκοπούς. Η Εταιρία δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά αυτά δεδομένα σε τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, πλην των υπαλλήλων και συνεργατών της Εταιρείας, αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών  επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η Εταιρεία ATROTECH δεν μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες. Οι υπάλληλοι και Συνεργάτες της εταιρείας έχουν δεσμευτεί ότι θα χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ως εμπιστευτικά και ότι θα τα χρησιμοποιούν μόνο στο μέτρο που αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών ή την εκπλήρωση υποχρέωσης και σύμφωνα με τους όρους της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων .

 Παροχή δεδομένων σε τρίτους

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που  γνωστοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο στην εταιρία μας  ή/και δηλώνονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.atrotech.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν  και για την  προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας προς τους Πελάτες  και τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Γενικού κανονισμού για την προστασία Δεδομένων και του Ν. 2472/1997 σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτα ισχύουν κάθε φορά.

Η Εταιρεία μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των Πελατών  του σε τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα μόνο εφόσον:

– Έχει τη ρητή συγκατάθεση των Πελατών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων

–  Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την ATROTECH A.E. καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των υπηρεσιών ή/και παραγγελιών των Πελατών. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών  Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο για την παροχή υποστήριξης και την εκτέλεση των υπηρεσιών. Επιπρόσθετα έχουν δεσμευτεί εγγράφως ότι τηρούν τον ίδιο βαθμό ασφαλείας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ότι συμμορφώνονται πλήρως με τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

–  Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο δικαστικές αρχές.

– Η Εταιρεία μπορεί να διοχετεύσει τα δεδομένα που της παρέχουν οι Πελάτες αλλά και καταχωρούνται στον παρόντα δικτυακό τόπο σε τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, μόνο ως συγκεντρωτικές πληροφορίες,  μη ταυτοποιήσιμες για εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, για την  αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

Δικαίωμα  Πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων- Ανάκληση συγκατάθεσης

Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαιώματα σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η Εταιρεία για εσάς, να ζητήσετε την διόρθωση των δεδομένων σας, τη διαγραφή τους καθώς και τη μεταφορά τους σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας, ή επιθυμείτε να  διορθώσετε ή αφαιρέσετε τα δεδομένα σας από τη βάση δεδομένων για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με email στο: dataprivacy@atrotech.gr . Η Εταιρεία θα φροντίσει εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό, είτε να σας ενημερώσει αναλυτικά για τους λόγους που ενδεχομένως δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί το αίτημα σας. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεση  που έχετε παράσχει  οποτεδήποτε  επικοινωνώντας  με email στο: dataprivacy@atrotech.gr

Επίσης εφόσον επιλέξετε να μη λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα από εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία αυτή κάνοντας χρήση του σχετικού συνδέσμου διαγραφής που υπάρχει σε κάθε email ενημερωτικού χαρακτήρα που αποστέλλεται.

Πόσο καιρό  η εταιρεία ATROTECH διακρατά και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία παρέχονται στην εταιρεία ATROTECH, είτε απευθείας από εσάς, είτε συλλέγονται και αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας από τρίτες πηγές, αποθηκεύονται και διακρατώνται από την Εταιρεία  για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, εφόσον δεν υπάρχει νομική υποχρέωση να τηρηθούν τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ασφάλεια

Η Εταιρεία ως Κάτοχος Γενικής Αδειας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)  ακολουθεί την πολιτική ασφαλείας  που έχει γίνει αποδεκτή από τις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα των Πελατών είναι απολύτως ασφαλή. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινολόγηση, εφαρμόζονται κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται, για όσο χρονικό διάστημα ο Πελάτης χρησιμοποιεί κάποια υπηρεσία της ATROTECH, τα οποία διαγράφονται μετά τη με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, σύμφωνα με τον παραπάνω όρο για την αποθήκευση και διατήρηση των δεδομένων.

Η αναγνώριση του Πελάτη και η πρόσβασή του στα  προσωπικά στοιχεία του γίνεται με την χρήση προσωπικών κωδικών. Δίνεται η δυνατότητα αλλαγής του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί ο Πελάτης. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία είναι ο πελάτης μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η Εταιρεία με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχει ο Πελάτης στην Εταιρεία. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια και σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας της Εταιρείας. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας κοινοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο αποθηκεύονται στους Servers της Εταιρείας στην ασφαλή και υψηλής διαθεσιμότητας cloud υποδομή παρόχου-συνεργάτη μας με κύριο κόμβο την Αθήνα, Ελλάδος.

Η Εταιρία AΤROTECH διαθέτει Πολιτική Ασφαλείας για την Επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα την οποία τηρούν οι υπάλληλοι και συνεργάτες της και στην οποία περιγράφονται οι αρχές και οι διαδικασίες που διέπουν την συλλογή και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό  Γενικό Κανονισμό  Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και την Εθνική Νομοθεσία. Η εταιρία χρησιμοποιεί μια σειρά τεχνικών μέτρων ασφαλείας για να προστατέψει τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών διακομιστών, VPN, firewalls, access controls και κρυπτογράφηση των δεδομένων της εφαρμογής και της μεταξύ μας επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου.

Χρήση cookies

Το cookie είναι ένα αλφαριθμητικό αρχείο αναγνώρισης που ζητεί την άδεια για να αποθηκευτεί στον browser του υπολογιστή του Πελάτη. Αν ο Πελάτης συμφωνήσει, το αρχείο αυτό αποθηκεύεται και στη συνέχεια το cookie επιτρέπει την ανάλυση της κίνησης του δικτυακού τόπου (web traffic). Τα cookies επιτρέπουν στις διαδικτυακές εφαρμογές να προσαρμόζονται σε κάθε χρήστη.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί “cookies”, για να εντοπίζει ποιές σελίδες χρησιμοποιούνται. Αυτό επιτρέπει να αναλύονται τα δεδομένα, σχετικά με την κίνηση των ιστοσελίδων και η Εταιρεία να βελτιώνει τον δικτυακό τόπο, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των Πελατών της. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστική ανάλυση. Αμέσως μετά, τα δεδομένα αφαιρούνται και διαγράφονται από το σύστημα. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν δίνουν στην Εταιρεία πρόσβαση στον υπολογιστή των Πελατών ή σε προσωπικά τους δεδομένα, πέραν αυτών που της αποκαλύπτουν οι ίδιοι. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Ο Πελάτης μπορεί να αποδεχθεί ή όχι τη χρήση cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού αποδέχονται αυτομάτως τα cookies, αλλά ο Πελάτης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις ώστε να απαγορεύονται τα cookies. Αυτό ωστόσο ενδέχεται να μην επιτρέψει να αξιοποιηθεί πλήρως από τον Πελάτη ο δικτυακός τόπος.

Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).

Σύνδεσμοι προς τρίτους

Ο δικτυακός μας τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους χρήσιμους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την Εταιρεία, αλλά από  τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την προστασία και το απόρρητο τυχόν δεδομένων που παρέχουν οι Πελάτες, ενώ βρίσκονται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η παρούσα Πολιτική ιδιωτικού Απορρήτου δεν διέπει τους εν λόγω δικτυακούς τόπους. Οι Πελάτες πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή και να διαβάζουν την Πολιτική ιδιωτικού Απορρήτου του δικτυακού τόπου που επισκέπτονται.

Αλλαγές  της  Επισήμανσης  Απορρήτου

Η παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου υπόκειται στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και της Εθνικής Νομοθεσίας και  δύναται ενίοτε να τροποποιηθεί μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Ενημέρωσης Απορρήτου  αναγράφεται στο τέλος του  κειμένου. Παρακαλούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ειδικά προτού προβείτε σε παροχή τυχόν νέων προσωπικών δεδομένων.

Επικοινωνία μαζί μας

Η Εταιρεία συλλέγει, επεξεργάζεται, διακρατεί, μεταβιβάζει και εν τέλει διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Data Controller). Μπορείτε να υποβάλετε ερωτήματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα, το σύστημα στο οποίο τα δεδομένα σας έχουν αποθηκευτεί  και την Επισήμανση Απορρήτου, να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων ή διαγραφή ή μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων. Τα ερωτήματα και τα αιτήματά σας μπορούν να διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dataprivacy@atrotech.gr Υπ’ όψιν του Υπευθύνου προσωπικών Δεδομένων.

 

Εάν έχετε τις οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα προβούμε σε κάθε δυνατή προσπάθεια να δώσουμε απάντηση στις ανησυχίες σας.

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος : 01/07/2018